OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutým osobám

Informácie podľa článkov 13 a 14 NARIADENIA  EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných od 25.05.2018.

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., sídlo: Panenská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 34 134 697, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 48434/B (ďalej len „AVS“).

Základné pojmy

 • Dotknutá osoba. Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 • Súhlas dotknutej osoby. Akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 • Osobné údaje. Údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 • Spracúvanie osobných údajov. Spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 • Porušenie ochrany osobných údajov. Porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytovaniu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.
 • Prevádzkovateľ. Každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
 • Sprostredkovateľ. Každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Zoznam sprostredkovateľov

Poskytovatelia IT, právnych  a účtovných služieb.

Účel spracúvania osobných údajov:

 • plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme a plnenie zákonných povinností, uzatváranie, evidencia a správa zmlúv súvisiacich s predmetom činnosti AVS, a to najmä zmlúv o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, identifikácia odberateľov,
 • uzatváranie zmlúv súvisiacich s predmetom činnosti AVS, a to najmä zmlúv o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, vrátane predzmluvných vzťahov,
 • poskytovanie služieb zákazníkom a žiadateľom o služby AVS,
 • vybavovanie žiadostí, sťažností,
 • súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
 • oznamovanie protispoločenskej činnosti,
 • spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov,
 • správa registratúry,
 • interný audit.

AVS si vás dovoľuje ubezpečiť,  že vaše osobné údaje nikdy nie sú ďalej spracúvané na účely nezlučiteľné s pôvodne stanovenými účelmi spracúvania.

Vaše osobné údaje spracúvame bez vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú.

Bez vášho súhlasu spracúvame vaše osobné údaje len v týchto prípadoch:

 1. plnenie zákonných povinností spoločnosti AVS najmä podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a o doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a pod.,
 2. plnenie povinností zo zmluvy uzatvorenou s dotknutou osobou alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 3. oprávnený záujem, ktorým je:
 • ochrana vôd,
 • prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
 • dodávka a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom,
 • odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
 • ochrana majetku a iných hodnôt AVS – spracúvanie obrazových záznamov dotknutých osôb nachádzajúcich sa v objektoch AVS získaných prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému.

Kategórie údajov, ktoré AVS spracúva

 • identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, IBAN, zákaznícke číslo, číslo odberného miesta, adresa odberného miesta, podpis),
 • kontaktné údaje (adresa trvalého/prechodného pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo),
 • údaje o využívaných službách,
 • ekonomické údaje (údaje o vlastníctve).

Okruh príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

 • orgány verejnej moci a právnické osoby, ktoré sú vymedzené v právnych predpisoch, ktoré tvoria právny základ spracúvania osobných údajov,
 • sprostredkovatelia poverení spracúvaním osobných údajov napr. poskytovatelia IT služieb, advokáti a iné osoby poverené výkonom činností pre AVS.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvané.

AVS je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania zmluvného vzťahu, najneskôr do lehoty vysporiadania všetkých nárokov vzniknutých na základe zmluvy, po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi a po dobu potrebnú na dodržanie povinností prevádzkovateľa v zmysle príslušných právnych predpisov.

Záznamy z monitorovacieho kamerového systému sú uchovávané po dobu 15 dní v zmysle platných právnych predpisov.

Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu uchovávame vždy len po dobu, na akú ste nám súhlas poskytli. Súhlas je možné odvolať kedykoľvek a to:

 • e-mailom na adrese,
 • zaslaním žiadosti na adresu Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., sídlo: Panenská 7, 811 03 Bratislava.

Po uplynutí doby a účelu spracúvania osobných údajov tieto bezpečne zlikvidujeme.

Osobné údaje dotknutej osoby AVS nezverejňuje.

Osobné údaje dotknutej osoby AVS nezamýšľa preniesť do tretích krajín.

Práva dotknutej osoby:

 • právo na prístup k osobným údajom (právo na poskytnutie kópie vašich osobných údajov, ktoré máme k dispozícii ako aj informácie o tom, ako vaše osobné údaje spracúvame),
 • právo na opravu osobných údajov (v prípade nepresných, neaktuálnych alebo neúplných osobných údajov, ktorými disponujeme),
 • právo na výmaz (zabudnutie) osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov (ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán),
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu) ,
 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Pri spracúvaní osobných údajov AVS dbá na súlad s platnými právnymi predpismi, za účelom čoho má AVS nastavené príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov nás kontaktuje e-mailom na info@a-vs.sk.