DISTRIBÚCIA VODY

Kontrolu kvality vody určenú na ľudskú spotrebu spoločnosť AVS testuje v akreditovanom laboratórium EUROFINS BEL/NOVAMNN, s.r.o. zapísanom v  Slovenskom národnom akreditačnom systéme pre vykonávanie fyzikálno-chemických rozborov vôd, zemín, kalov a odpadov.

O programe prevádzkovej kontroly kvality vody, v ktorom sú uvedené miesta odberu, počet odberov a rozsahy rozborov, sa môžete informovať na  našich kontaktoch.

Výsledky vykonaných rozboroch vôd určených na ľudskú spotrebu:

Lokalita Chorvátsky Grob – časť Čierna Voda

Materiál Protokol o skúške Dátum Výsledok
Pitná voda 139095/2020 04.03.2020 Vyhovuje
Pitná voda 25729/2020 05.05.2020 Vyhovuje

Lokalita Miloslavov – Nový Miloslavov

Materiál Protokol o skúške Dátum Výsledok
Pitná voda 27229/2020 12.05.2020 Vyhovuje

Lokalita Miloslavov – Východ

Materiál Protokol o skúške Dátum Výsledok
Pitná voda 27228/2020 12.05.2020 Vyhovuje

Zabezpečujeme opravu meradiel, overovanie meradiel a distribúciu meradiel.

  • Výmena meradla na požiadavku odberateľa (napríklad pri tečúcej vode, pri zmrznutom alebo inak poškodenom meradle, pri meradle určenom na úradné preskúšanie).
  • Odobratie meradla v rámci ukončenia odberu pitnej vody, rekonštrukcia verejnej časti vodovodnej prípojky a podobne.
  • Úprava vodomerných zostáv.

Radi vám poskytneme všetky naše informácie o prevencii pred možnosťou poškodenia meradla. V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte objednávku na práce.