AKTUALITY2021-02-01T11:35:02+01:00

AKTUALITY

OZNAMY

Vážení odberatelia,

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach rozhodnutím č. 0032/2020/V zmenil AVS maximálnu cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Maximálne ceny za dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadovej vody môžete nájsť na webovom sídle spoločnosti www.a-vs.sk v sekcii Zákazníci/Informácie o faktúrach a cenách.

Aktuálna situácia so šíriacim sa ochorením COVID-19 nás prinútila realizovať odpočet vodomerov formou samoodpočtu bez priameho kontaktu s odberateľom. Záleží nám na ochrane zdravia odberateľov, ako aj našich zamestnancov.

Z uvedeného si vás dovoľujeme požiadať o nahlásenie aktuálneho stavu vodomeru k zmene cien vodného a stočného formou samoodpočtu, najneskôr však do 26. 02. 2021 vrátane.

Určuje tak vyhláška č. 21/2017 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Nahlásiť stavu vodomeru samoodpočtom je možné:

Odberatelia, ktorí nemajú prístup k internetu, môžu na nahlásenie stavu vodomeru využiť v čase zákazníckych hodín zákaznícku linku AVS 02/54 41 05 04.

Zároveň upriamujeme vašu pozornosť na nasledovné informácie:

  • nahlásený stav vodomeru bude zaevidovaný k 26. 01. 2021;
  • v prípade nenahlásenia stavu vodomeru do 26. 02. 2021 vrátane, vám bude stav vášho vodomeru určený na základe dlhodobej priemernej spotreby;
  • odčítaný stav vodomeru nebude mať vplyv na výšku zálohových faktúr za prvý polrok 2021;
  • k nahlásenému stavu vodomeru nebude vystavená vyúčtovacia faktúra;
  • nahlásený stav vodomeru bude zohľadnený až pri vyúčtovaní k 30. 06. 2021.

Za spoluprácu vám vopred ďakujeme.

S pozdravom tím AVS

Pozastavenie preberania žiadostí o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vám oznámiť, že v období od 01. 12. 2020 do 28. 02. 2021 AVS pozastavuje preberanie žiadostí o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod, ktoré sa týkajú realizácie vodovodnej prípojky alebo rekonštrukcie vodovodnej prípojky.

Doručené žiadosti budú zákazníkom vrátené s vyššie uvedeným zdôvodnením.

Od 01.01.2021 je možné vykonávať úhrady faktúr len na účet v Tatra banka a.s.

Banka: Tatra banka a.s.
Bankový účet: 2943082821/1100
IBAN: SK9811000000002943082821
SWIFT: TATRSKBX

Vážení zákazníci,

v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu (COVID-19) Agilita vodárenská spoločnosť s.r.o. rozhodla, že:

prevádzku Zákazníckeho centra dočasne uzatvára až do odvolania.

Pre vybavenie žiadosti a poskytnutie informácií Vás prosíme o využitie bezkontaktnej komunikácie:

  • e-mail info@a-vs.sk;
  • t.č. 02/54410504;
  • pošta Panenská 7, 811 03 Bratislava;
  • osobne do schránky pri vstupe do budovy Zákazníckeho centra AVS, Panenská 7, Bratislava.

Pripájanie nových zákazníkov a činnosti súvisiace s dodávkou pitnej vody a odvádzaním odpadovej vody sú plnohodnotne zabezpečené.

V záujme ochrany zdravia a v zmysle opatrení Ústredného krízového štábu SR proti šíreniu koronavírusu COVID-19 považujeme za nevyhnutné, chrániť zdravie nás všetkých.

S pozdravom tím AVS

Zverejnené: 14.10.2020

ODSTÁVKY

 

PORUCHY